هدف اتاق بازرگانی ایران و هند به عنوان موسسه ای غیر تجاری و غیر انتفاعی توسعه روابط بازرگانی، تجاری، اقتصادی و صنعتی میان ایران و هند است. اتاق بازرگانی ایران و هند با ارائه خدمات گسترده و متفاوت و ارائه اطلاعات برای شرکتها و اشخاص حقیقی فرصت گسترش روابط میان دو کشور را برقرار نموده است 

   سمت  نام
1  رئیس اتاق
 جناب آقای ابراهیم  جمیلی
2  نایب رئیس  جناب آقای احمد زارعی
3  نایب رئیس  جناب آقای مصطفی ناظری
4 خزانه دار جناب آقای محمد مهدی طباطبایی
5 عضو هیات رئیسه جناب آقای فرید  صباحی
6 عضو هیات رئیسه جناب آقای سید احمد بحق
7 عضو هیات رئیسه جناب آقای جمشید خلیلی
8 بازرس اصلی جناب آقای حاج علی اکبری
9 بازرس علی البدل جناب آقای پرهام رضایی
10 دبیر کل جناب آقای مهدی شکل آبادی